Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování poradenství a vzdělávání na www.treglova.cz

Provozovatelkou a poskytovatelkou služeb je Ing. Michaela Tréglová, IČ: 74824279, se sídlem Zahradní 402, 511 01  Turnov, zapsaná v Živnostenském rejstříku od 1. 7. 2009, č. j. ZIV/387/2018/Hal/1002210/4, e-mail: michaela@treglova.cz (dále jen „poskytovatelka“)

I. Výklad pojmů

 1. Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy při poskytování služeb odborného poradenství klientům, právní vztahy při pořádání vzdělávacích akcí a při prodeji on-line produktů, které poskytovatelka nabízí na www.treglova.cz. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelkou služeb a klientem.
 2. Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.
 3. Poskytovatelka není plátcem DPH.
 4. Náklady při použití elektronických prostředků komunikace na dálku nese klient.
 5. Uhrazením odměny, popř. kupní ceny, se rozumí připsání odměny, popř. kupní ceny, na účet poskytovatelky.
 6. Chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky poskytovatelka opraví na základě e-mailové komunikace.
 7. Klient – podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „klient“).

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky poskytnout klientovi odborné poradenství, zajistit klientovi účast na vzdělávací akci, kterou si klient objednal, nebo poskytnout klientovi on-line produkt, a závazek klienta uhradit za tento produkt nebo službu odměnu.

III. Poradenství

 1. 1Poradenství a mentoring lze u poskytovatelky objednat telefonicky nebo emailem.
 2. Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky.
 3. Poskytovatelka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají obchodního tajemství klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození klienta v konkurenčním prostředí. Obsah konzultace je důvěrný.
 4. Při odborném poradenství poskytovatelka neuplatňuje princip exkluzivity. Proto se může stát, že poskytovatelka poskytuje své služby klientům, které je možné považovat za vzájemné konkurenty. Poskytovatelka cíleně navrhuje takové strategie, které povedou k individuálnímu řešení situace. Pokud by klient vyžadoval exkluzivitu, je možné se s poskytovatelkou dohodnout.
 5. Odborné poradenství je provozováno poskytovatelkou osobně, nebo on-line prostřednictvím služeb MS Teams nebo Google Meet. Osobní konzultace probíhají v místě klienta nebo jinde na základě dohody. Klient hradí poskytovatelce výdaje na výjezd.
 6. Konzultace začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že klient nebude v domluvenou hodinu na konzultaci připraven, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připravena poskytovatelka, nahradí promeškaný čas klientovi stejným způsobem. Pokud konzultace neproběhne z důvodů na straně klienta, aniž by klient svou neúčast na konzultaci omluvil, vyúčtuje poskytovatelka klientovi odměnu za jednu hodinu.
 7. Odměna za poradenství a mentoring je účtována za běžnou hodinovou sazbu, která je uvedena na webových stránkách poskytovatelky.
 8. Jednotlivé hodiny se účtují základní sazbou.
 9. Odměna za konzultaci bez ohledu na technické provedení je splatná pouze předem na základě vystavené faktury a platby provedené bankovním převodem.
 10. Balíčky konzultací, dlouhodobý mentoring a koučování se platí v plné výši předem na základě vystavené faktury a platby provedené bankovním převodem.
 11. Zakoupený balíček je třeba vyčerpat do 6 měsíců od zakoupení, jinak nevyčerpané hodiny propadají.
 12. Neuhrazením faktury v řádném termínu termín konzultace propadá a je nabídnut jinému klientovi. 
 13. Pokud klient zruší dohodnutou konzultaci minimálně 24h předem, neúčtuji poplatek. V případě, že klient na konzultaci v domluvený čas nedorazí nebo ji zruší méně než 24 hodin předem, platba za konzultaci propadá.

IV. Vzdělávací akce

 1. Vzdělávací akcí se rozumí jedno nebo vícedenní otevřené školení nebo workshop pořádané pro jednotlivé klienty, které poskytovatelka nabízí na svých webových stránkách, kde je uveden obsah vzdělávací akce, místo a čas konání a výše kurzovného.
 2. Na vzdělávací akci se lze přihlásit prostřednictvím webových stránek poskytovatelky www.treglova.cz. Po přihlášení odešle poskytovatelka zájemci potvrzení o přijetí jeho přihlášky včetně těchto obchodní podmínky, místo a čas konání akce a platební údaje potřebné pro uhrazení kurzovného.
 3. Platba za vzdělávací akci musí být připsána na náš účet vždy nejpozději 7 dnů před jejím konáním, připsanou platbou má zájemce místo na vzdělávací akci závazně rezervováno. 
 4. Cena za vzdělávací akci je splatná na základě výzvy k platbě (proforma faktury). Fakturu (potvrzení o zaplacení) zasíláme e-mailem nejpozději do zahájení vzdělávací akce. 
 5. Platba je možná pouze bankovním převodem na účet, podklady k platbě najdete na zaslané proformě. Není možné platit v hotovosti v místě konání vzdělávací akce.
 6. Smlouva mezi poskytovatelkou a klientem, resp. zájemcem o vzdělávací akci, je uzavřena připsáním platby na účet poskytovatelky.
 7. Pokud klient zruší svou účast na vzdělávací akci, zaplacená částka se nevrací. Klient může za sebe poslat náhradníka nebo využít zaplacenou částku na jiné služby poskytovatelky. 
 8. Vzdělávací akce se uskuteční při minimální účasti 5 klientů. 
 9. Poskytovatelka si vyhrazuje právo vzdělávací akci kdykoliv zrušit nebo přesunout na jiný termín.
 10. Pokud bude vzdělávací akce zrušena z důvodu nedostatečného počtu klientů, poskytovatelka převede zaplacenou částku na jinou službu dle volby klienta nebo vrátí platbu zpět na účet klienta.
 11. V případě, že vzdělávací akce bude zrušena z důvodů události, která konání této akce znemožní (např. nemoc, přerušení dodávky elektrické energie nebo z důvodů zásahu vyšší moci), zavazuje se poskytovatelka o tom neprodleně informovat klienty a přesunout vzdělávací akci na jiný termín.

V. Duševní vlastnictví a know-how poskytovatelky

 1. On-line produkty prodávané na www.treglova.cz jsou výsledkem duševní činnosti poskytovatelky a jsou jejím majetkem, který je chráněn z. č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.
 2. Klient může použít obsah on-line produktu pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Klient není oprávněn obsah on-line produktu dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.
 3. Vzdělávací akce pořádané poskytovatelkou jsou součástí jejího know-how, které si poskytovatelka chrání, proto pořizování audio nebo video záznamů není během kurzu povoleno.
 4. Veškeré texty a fotografie jsou majetkem poskytovatelky a bez jejího souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

VI. Klient spotřebitel

 1. Klient – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, tedy s poskytovatelkou, dle těchto obchodních podmínek nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).
 2. Spotřebitel si dle těchto obchodních podmínek může na www.treglova.cz objednat on-line produkt nebo vzdělávací akci.
 3. Spotřebitel požívá podle těchto smluvních podmínek stejná práva jako klient podnikatel a navíc se na něho vztahuje zákonná ochrana spotřebitele. Spotřebitel má tedy tato práva:
 • Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatelky a v těchto obchodních podmínkách. Smlouva je poskytovatelkou archivována v elektronické podobě a bude spotřebiteli poskytnuta na jeho písemnou výzvu, kterou zašle emailem poskytovatelce.
 • Právo odstoupit od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, a to tak, že klient zašle poskytovatelce e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: “Já, níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako poskytovatelkou a mojí osobou na straně druhé jako klientem.“ Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, že bylo před uplynutím této lhůty s jeho výslovným souhlasem započato s poskytováním služby podle smlouvy.
 • Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání on-line produktu, neboť se jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • Spotřebitel má právo službu reklamovat. Poskytovatelka vydá spotřebiteli potvrzení o tom, kdy spotřebitel službu reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále poskytovatelka vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.
 • Právo na mimosoudní řešení sporu – v případě, že mezi poskytovatelkou a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s poskytovatelkou s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci . Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u poskytovatelky právo, které je předmětem sporu.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 9. 2019.